Privacy Policy

Goedopweg is een samenwerkingsverband van de provincie Utrecht, de gemeenten Amersfoort en Utrecht, Rijkswaterstaat en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het samenwerkingsverband Goedopweg betreft een programma organisatie waarbij rijk, regio en bedrijfsleven samen (innovatieve) maatregelen nemen om de verkeersdoorstroming in de drukste regio’s van Nederland te verbeteren. Goedopweg werkt aan een aantrekkelijke en bereikbare regio Utrecht.

Goedopweg hecht veel waarde aan de mening en input van inwoners en reizigers in de regio Utrecht want hiermee kan Goedopweg doeltreffend en efficiënt te werk gaan in het aantrekkelijk en bereikbaar houden van de regio Utrecht. Wij gaan daarom uiterst zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om. Hoe wij dat doen, lichten wij hier toe.

Voor de naleving van de privacywetgeving is de provincie Utrecht namens het samenwerkingsverband Goedopweg jouw aanspreekpunt en voor de Autoriteit Persoonsgegevens. Goedopweg is gevestigd in het Provinciehuis van Utrecht. De gegevens worden vanuit één plek verwerkt en opgeslagen.

Voor welke doeleinden verwerkt Goedopweg welke persoonsgegevens?

De input bij deelname aan enquêtes, vragenlijsten, onderzoeken enz. worden anoniem door Goedopweg verwerkt en opgeslagen, ten behoeve van onderzoeks- en statistische doeleinden. Deze gegevens zijn dus niet meer herleidbaar tot een persoon.

Van personen die toestemming hebben gegeven voor het opslaan van gegevens of die aangegeven hebben benaderd te willen worden voor passende mobiliteitsoplossingen of voor eventuele deelname aan vervolg- of toekomstige projecten, enquêtes en monitoring en evaluatie verwerkt Goedopweg na verkregen toestemming maximaal de volgende gegevens.

  • Naam, (werk)postcode en woonplaats
  • Contactgegevens zoals e-mailadres en telefoonnummer
  • Leeftijd en geslacht (t.b.v. doelgroep bepaling)
  • Reisvoorkeuren (t.b.v. doelgroep bepaling)
  • Interessegebieden (t.b.v. doelgroep bepaling)

Goedopweg wil voorkomen dat deelnemers onnodige of ongewenste informatie en uitnodigingen toegestuurd krijgen die niet in het interessegebied van de deelnemer liggen. Daarom categoriseert Goedopweg haar deelnemers in doelgroepen. Deze doelgroepen worden gebaseerd op de hierboven genoemde persoonsgegevens. De gegevens worden uitsluitend voor de Goedopweg beschreven doeleinden gebruikt. Dit betekend dat jouw gegevens dus niet voor andere doeleinden worden gebruikt of met derden worden gedeeld.

De website en cookies
Ten aanzien van de website van Goedopweg meten en analyseren wij door middel van Google analytics hoe je onze website gebruikt en wat we kunnen veranderen om jouw ervaring te verbeteren en ons aanbod zo goed mogelijk af te stemmen op de doelgroepen. Lees onze cookieverklaring om te zien hoe dit werkt.

De nieuwsbrief van Goedopweg
Goedopweg houdt een bestand bij met mailadressen van personen die hebben aangegeven de maandelijkse nieuwsbrief van Goedopweg te willen ontvangen. Via deze nieuwbrief kan jij je te allen tijde weer eenvoudig uitschrijven.

Beveiliging databases

Alle gebruikte databases hebben een unieke user en wachtwoord combinatie. De wachtwoorden zijn encrypted opgeslagen. Alleen een selecte groep medewerkers van Goedopweg heeft toegang tot deze databases. Daarnaast geldt dat alle toegang tot de databases is geregeld via oAuth beveiliging waardoor toegang zonder access token onmogelijk is. De access tokens zijn uniek en bevatten genoeg informatie om ongeautoriseerd gebruik te kunnen identificeren en weigeren. (voor meer informatie over het oAuth protocol: https://tools.ietf.org/html/rfc6749)

Derden/(sub)verwerkers

Goedopweg heeft een aantal verwerkingsovereenkomsten gesloten met organisaties die bijvoorbeeld specifieke onderzoeken of projecten namens Goedopweg uitvoeren. Deze organisaties handelen dan ook uit naam van Goedopweg en mogen de persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden verwerken of bewaren. Na afloop van de samenwerking tussen Goedopweg en derden/ (sub)verwerkers worden de gegevens bij de (sub)verwerker vernietigd.

Bewaartermijnen

Wij bewaren je gegevens zolang je voor Goedopweg-projecten of enquêtes benaderd wilt worden. Als je niet meer wilt deelnemen aan Goedopweg-projecten of enquêtes kan je je hier te alle tijden voor uitschrijven.

Functionaris gegevensbescherming

Namens het samenwerkingsverband Goedopweg is de Functionaris voor gegevensbescherming (FG) van de provincie Utrecht het eerste aanspreekpunt. De FG houdt toezicht op de naleving van de toepasselijke privacy wet- en regelgeving. Je kunt rechtstreeks bij FG terecht voor al jouw vragen omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens via privacy@provincie-utrecht.nl.

Recht op inzage, correctie en verwijdering van uw gegevens

Je kunt hiertoe een verzoek indienen via info[at]goedopweg.nl. De privacy coördinator van Goedopweg neemt jouw verzoek in behandeling in samenwerking met de FG. Je kan ook rechtsreeks bij de FG van de provincie Utrecht terecht via privacy[at]provincie-utrecht.nl. Wij moeten daarbij uiteraard wel kunnen nagaan of de juiste persoon het verzoek doet. Je kan namelijk alleen jouw rechten uitoefenen met betrekking tot jouw eigen gegevens. Het is daarom mogelijk dat de FG jou aanvullende vragen stelt ter verificatie.

Klacht indienen

Heb je een klacht, vind je dat niet op juiste wijze tegemoet wordt gekomen aan jouw privacy rechten, of vermoed je dat jouw persoonsgegevens zijn gelekt? Meld dit dan direct bij de FG via privacy[at]provincie-utrecht.nl. Indien je vindt dat je onvoldoende wordt geholpen na jouw klacht, dan kan je tevens een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.