Utrecht Oost is lekker (duurzaam) in beweging!

Eind 2022 tekenden alle grote partijen in Utrecht Oost de ‘pledge’, waarin ze beloofden samen te werken voor een duurzaam bereikbare regio. En de organisaties hebben niet stilgezeten! Voor de zomervakantie willen we graag onze mooie resultaten delen, zodat iedereen even op zijn lauweren kan rusten. Alle resultaten hieronder beschreven zijn door de organisaties in samenwerking met Goedopweg behaald.

Man en vrouw zitten te praten op een bankje in het park. Naast hen staan twee fietsen.

Doelen Pledge

In 'de Pledge' hebben we samen met de gemeente en de provincie afgesproken om de komende tijd concrete doelen te behalen:

 • We willen de automobiliteit verminderen, meer fietsgebruik realiseren en meer mensen overtuigen om voor het OV te kiezen.
 • Ook zetten we ons in om piekmomenten in het reisverkeer af te vlakken, zowel op wekelijkse als dagelijkse basis.
 • Deze afspraken zijn vertaald naar onze jaaragenda, waarin we onze voortgang en resultaten hebben vastgelegd.

Reisgedrag

Samen met de organisaties hebben we gegevens over reisgedrag verzameld van 24.977 medewerkers uit Utrecht Science Park (USP) en 6.226 medewerkers uit Rijnsweerd. Dit betekent een groei van 3% ten opzichte van 2021. Daarnaast hebben we ook de bezoekersaantallen geanalyseerd: in het voorjaar reisden er in totaal ongeveer 5 miljoen bezoekers naar en van USP en Rijnsweerd. In vergelijking met 2021 zien we een daling in het autogebruik en het gebruik van openbaar vervoer, en een toename van het aantal fietsers. Op dit moment is de verdeling van vervoersmiddelen als volgt:

Medewerkers:

 • Auto: 43%
 • Fiets: 40%
 • Openbaar Vervoer: 17%

Studenten:

 • Auto: 3%
 • Fiets: 35%
 • Openbaar Vervoer: 57%

Samenwerking en inspiratie

Factsheets

Samen met de organisaties zijn we momenteel druk bezig met het samenstellen van factsheets voor organisaties in Utrecht Oost. De factsheets laten zien op welke manier organisaties werken aan het bereikbaar houden van Utrecht Oost met duurzame mobiliteit. Ze vormen een bron van inspiratie en ideeën voor anderen. Vier organisaties zijn al voortvarend bezig.

De eerste factsheet is nu al beschikbaar, de overige drie volgen binnenkort.

Kennis en inspiraties

In het eerste halfjaar hebben de organisaties verschillende uitwisselingen georganiseerd om van elkaar te leren en geïnspireerd te raken. Zo zijn we gezamenlijk naar een kennissessie in Heijendaal/Nijmegen geweest, hebben we een uitwisseling met onderwijspartners gehad om te kijken waar we samen kunnen werken, en hebben we in de websessie 'Kansen en uitdagingen OV' onderzocht hoe we meer mensen kunnen overtuigen om voor het openbaar vervoer te kiezen.

Rijnsweerd

In Rijnsweerd zijn de uitdagingen net iets anders zijn dan in USP. We werken momenteel aan een deelplan voor Rijnsweerd, zodat we daar ook onze doelstellingen kunnen behalen. Bovendien hebben we 'carpoolen' als onderwerp toegevoegd, aangezien Rijnsweerd een kantorenlocatie is.

Fiets

Fietscampagne

Utrecht ondersteunt een grootschalige fietscampagne om mensen te stimuleren om vaker de fiets te pakken. Veel organisaties in Utrecht Oost nemen deel aan deze campagne, waardoor het een gebiedsbrede actie is geworden. We informeren medewerkers, bieden een e-bike uitprobeerpool aan en organiseren een roadshow.

Meer weten of aanmelden?

Mobiliteitsweek

Tijdens de mobiliteitsweek (16-22 september) krijgt de fietscampagne nog meer aandacht. Noteer alvast 18 september in uw agenda, want dan vindt er een kennis- en inspiratiesessie over fietsstimulering plaats tijdens een grote bijeenkomst.

Beleid

Steeds meer organisaties verhogen het bedrag dat fiscaal voordelig kan worden besteed aan de aanschaf van een e-bike. Ook worden de fietsvoorzieningen in het gebied steeds beter.

De mobiele fietsenmaker

De mobiele fietsenmaker is al enkele jaren actief, waardoor forenzen hun fiets gemakkelijk kunnen laten repareren in de buurt van hun werk.

Openbaar veroer

In Utrecht Oost worden er verschillende inspanningen gedaan om het gebruik van het ov te stimuleren. Zo bereidt de Hogeschool Utrecht momenteel kosteloos ov voor medewerkers voor, wat het gebruik van het openbaar vervoer aantrekkelijker maakt.

Daarnaast werken we samen met het ov aan een pilot om meer mensen te verleiden om voor het ov te kiezen.

Een ander initiatief is de vernieuwde Reis Wijs-Wijzer, die gecombineerd wordt met een handige overzichtskaart van het ov met P+R overstapplaatsen.

Spreiden en mijden

Spreiden

We hebben positieve resultaten behaald door de aanvangstijden in het onderwijs op elkaar af te stemmen. Door het beter spreiden van activiteiten kunnen we de piekmomenten verminderen en de druk op het openbaar vervoer verlichten.

Mijden

Momenteel wordt er door de onderwijsinstellingen gemiddeld 13% online onderwijs gegeven. De onderwijsinstellingen onderzoeken verdere mogelijkheden om meer te spreiden en mijden met als doel een fijnere reisbeleving voor de student.

Buiten de spits

In het gebied zetten we actief in op het reizen buiten de spits. Sommige organisaties vermijden vergaderingen op dinsdag en donderdag en kiezen voor tijdstippen buiten de spits. Ook helpt het dat organisaties ruimere openingstijden hanteren en bijvoorbeeld op zaterdag of 's avonds werken.

Beleidsontwikkeling bij organisaties in Utrecht Oost

De organisaties hebben samen met Goedopweg ook gekeken naar het beleid van organisaties in Utrecht Oost met betrekking tot mobiliteit:

 • 85% van de organisaties heeft thuiswerkbeleid, waarbij 99% thuiswerken stimuleert.
 • Op het gebied van het mijden van hyperspitsen hebben we nog geen beleid, maar wel stimuleert 96% actief om hiermee aan de slag te gaan.
 • Slechts 2% heeft beleid op het spreiden en mijden van de dinsdag en donderdag, maar 56% van de organisaties stimuleert actief om hierover na te denken.
 • Wat betreft openbaar vervoer: 84% van de organisaties heeft hier beleid voor en 99% stimuleert het gebruik ervan.
 • Fietsen wordt ook gestimuleerd: 97% heeft een fietsbeleid en 98% moedigt het gebruik van de fiets aan.

Tot slot

We kijken ernaar uit om elkaar weer te zien tijdens het Coördinatie-overleg op 23 augustus en het Bestuurlijk Overleg op 8 september. Samen kunnen we de volgende stappen zetten en de jaaragenda voor 2024 vormgeven.

We wensen je een fijne vakantie toe!